Website Banner

  ติดต่อเรา

  
บริษัท ฟานิกแอพเพรซัล จำกัด
โทรศัพท์ : 0 –2314–1046–7
โทรสาร   : 0 –2314–1048
อี-เมล์ : 
 fanixappraisal@hotmail.com
 fanixappraisal@gmail.com
 fanixap@yahoo.com
 


  เว็บลิ้งค์
  » สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

» สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
   แห่งประเทศไทย


» ก.ล.ต.

» กรมธนารักษ์

» ธนาคารแห่งประเทศไทย
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
 
     
 
   
  เกี่ยวกับเรา
   
     
ประวัติบริษัท
     
     
        บริษัทฯ ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และเริ่มประกอบธุรกิจด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ รวมถึงให้บริการด้านที่ปรึกษา และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยเริ่มประกอบธุรกิจ นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นต้นมา
     
 
 
     
           บริษัท ฟานิกแอพเพรซัล จำกัด และผู้ประเมินหลักได้รับความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยให้เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและ ผู้ประเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และตามประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ได้ให้ความเห็นชอบ บริษัท ฟานิกแอพเพรซัล จำกัด เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุนในลำดับที่ 49 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 - 15 มีนาคม 2561 โดยประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป  
     
 
 
     
            การประกอบธุรกิจในการให้บริการทางวิชาชีพของบริษัท จะเน้นหนักด้านมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์จากงานบริการได้อย่างเต็มที่ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ  
     
 
     
บริษัท  ฟานิกแอพเพรซัล  จำกัด  (FANIX  APPRAISAL  CO.,  LTD.)
27 / 1  ซอยศูนย์วิจัย  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท์: 0 –2314–1046–7
โทรสาร: 0 –2314–1048
อี-เมล์: fanixappraisal@hotmail.com , fanixappraisal@gmail.com , fanixap@yahoo.com
Current Pageid = 9