Website Banner

  ติดต่อเรา

  
บริษัท ฟานิกแอพเพรซัล จำกัด
โทรศัพท์ : 0 –2314–1046–7
โทรสาร   : 0 –2314–1048
อี-เมล์ : 
 fanixappraisal@hotmail.com
 fanixappraisal@gmail.com
 fanixap@yahoo.com
 


  เว็บลิ้งค์
  » สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

» สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
   แห่งประเทศไทย


» ก.ล.ต.

» กรมธนารักษ์

» ธนาคารแห่งประเทศไทย
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
 

   
  บริษัท ฟานิกแอพเพรซัล จำกัด
   
  บริษัท ฟานิกแอพเพรซัล จำกัด  ประกอบธุรกิจด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ 
รวมถึงให้บริการด้านที่ปรึกษา และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

ทางบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ให้เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
 
 

    
  บริการของเรา
   
 
 
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ประเภทที่ดินเปล่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
อาคารชุด
 
 
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์

 

 
 
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ประเภท IntangibleAssets เช่น
สิทธิการเช่า

 
 
ให้คำปรึกษา
และวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงการ

 
บริษัท  ฟานิกแอพเพรซัล  จำกัด  (FANIX  APPRAISAL  CO.,  LTD.)
27 / 1  ซอยศูนย์วิจัย  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท์: 0 –2314–1046–7
โทรสาร: 0 –2314–1048
อี-เมล์: fanixappraisal@hotmail.com , fanixappraisal@gmail.com , fanixap@yahoo.com
Current Pageid = 1